3 kjente dyrearter som er i ferd med å bli utryddet

Utryddelse er en brutal del av evolusjon, og livsformer har blitt utryddet lenge før vi mennesker dukket opp på planeten. Man antar at over 5 milliarder arter har blitt utryddet på denne planeten hittil.little turtle walk ahead Det tilsvarer rundt 99 prosent av alle arter som har eksistert. Men mennesket setter også dype fotspor etter seg, og den grådige og aggressive måten mange av oss behandler naturen på har gjort ekstremt negative endringer i mange arters liv. Vi dreper både sjeldne dyr og sjeldne dyrs byttedyr, og vi driver dyr ut av miljøene de behøver for å overleve.

Dramatiske endringer i bestanden

Det er et trist men sant faktum at verdens dyreliv minker. Her hjemme har debatten om ulv engasjert mange på begge sider. Forrige vinter ble det kun registrert drøyt 65 ulver innenfor Norges grenser, og i overkant av 25 ulver med revir rundt grensen til Sverige. 4 av de 9 underartene av tigere som finnes er også i fare for å bli utryddet. Alle disse tigrene lever i Asia, og det finnes færre enn 3000 av dem totalt. I Afrika har den vestre lavlandsgorillaen minket med hele 80 prosent de siste 25 årene, og Verdens Naturvernunion antar at bestanden vil fortsette å minke.

Utryddelser får ringvirkninger

Det ville vært en tragedie å miste det mangfoldige dyrelivet vi fortsatt har her på jorda. Verdens Naturvernunion beregner at 875 arter har blitt utryddet de siste drøyt 500 årene,  hovedsaklig på grunn av vår innblanding i flora og fauna rundt om i verden. Forstyrres kretsløpet for mye vil det også få negative konsekvenser for oss mennesker. Forsvinner for eksempel bier vil mange planter dø ut, som igjen vil føre til at dyr som lever av disse plantene dør ut, og ringvirkningene vil spre seg til oss. Vi er alle del av det samme kretsløpet, og det er på tide å tenke langsiktig.